Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

De Pagter Interieurs b.v.

Algemeen
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toe-passing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan met derden.

Door verwijzing naar deze voorwaarden op offertes, orderbevestigingen, facturen e.d., alsmede door het enkel plaatsen (monde-ling, telefonisch, per telefax of e-mail) van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, wordt de koper geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Kortingsacties zijn niet geldig in combinatie met andere acties en gelden niet op reeds gedane aankopen.

Prijzen

 1. Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders is vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendings- en transportkosten, mits u bent ingelogd op onze website worden de prijzen exclusief omzetbelasting, verzendings- en transportkosten weergeven.
 2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan de koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.

Verzending

 1. Verzending geschiedt steeds, ook bij franco levering, voor risico van de koper.
 2. De keuze van verzending en verpakking is aan ons.

Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering onder rembours op het door de koper opgegeven adres.
 2. Opgegeven levertijden zijn als streeftijden te beschouwen.
 3. Indien de levering van de goederen niet op het opgegeven tijdstip plaatsvindt, hebben wij het recht op een naleveringstermijn van 30 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de koper.
 4. Indien ook na ingebrekestelling geen levering plaatsvindt, is de koper enkel gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Het achterwege blijven van levering kan jegens ons nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

Overmacht

 1. Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagd of verhinderd zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan koper enig recht geeft op schadevergoeding.
 2. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige goederen van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid en reclame

 1. Reclames terzake van leveranties dienen binnen 8 (acht) dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
 2. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.
 3. Voor schades veroorzaakt door temperatuurs- en/of vochtigheidsinvloeden en insecten zijn wij nimmer aansprakelijk.

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uitsluitend netto-contant bij levering van de goederen te geschieden, zonder enige korting.
 2. Indien is overeengekomen dat geen contante betaling plaats-vindt, dan dient betaling netto te geschieden, zonder enige korting, binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, middels overmaking op één van de op de factuur vermelde bank- of girorekeningen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wettelijke rente verschuldigd voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Schuldvergelijking is nimmer mogelijk.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 45,00 (vijfenveertig Euro) en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering aan derden ter incasso hebben gegeven.

Zekerheid

 1. Ingeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na het tot stand komen van de overeenkomst gegronde twijfel bestaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidstelling te verlenen. Het niet voldoen van deze verplichtingen zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
 2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven ons uitsluitend eigendom totdat alle vorderingen die wij hebben of zullen verkrijgen op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Ingeval de koper jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schade vergoeding.

Geschillen

 1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde Rechter van de plaats waar wij gerechtigd zijn een geschil aan te brengen voor die Rechter, die zonder vorenstaande beding bevoegd zou zijn van die vordering kennis te nemen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg, deponeringsnummer 22049481

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen